Početna stana
 
 
     

 

Beograd 2020 – grad čuda 1

Nova kulturna politika u Srbiji i prostori borbe

Naučna ekspedicija »Potopljeni brodovi beogradskog akvatorijuma«, koju su organizovali UK (Ustanova kulture, prim. aut.) »Parobrod« i podvodni arheolozi iz nevladine organizacije »Aqua et Archeologia«, počela je u subotu, nažalost, neuspešnom potragom za parobrodom »Zemun« koji je potonuo 1926. godine (...)
– Za parobrod »Zemun« ne postoje zvanični podaci da je on zaista tu potonuo, već samo priča alasa, jer uglavnom alasi prijavljuju da su im se mreže zakačile za neku olupinu.(...)
– Nastavićemo sa istraživanjima, odnosno lociranjem brodova. Nadamo se da će država i grad finansirati i neke ozbiljnije ekspedicije. Mi često gledamo na Diskaveriju olupine brodova u okeanima i morima i divimo im se, a nismo ni svesni da to isto postoji i kod nas. Planiramo da mapu koju su podvodni arheolozi napravili proširimo na knjigu, kao i da snimimo dokumentarni film – kaže Crnogorac. (...)
»Jedan od ciljeva ekspedicije je i da država potpiše Uneskovu deklaraciju o zaštiti podvodnih blaga, čime bi se sve te olupine koje su na dnu zaštitile. Nama nije cilj da njih neko izvlači na površinu, već da one ostanu tu gde jesu. Ako se brodovi zaštite, sprečiće se i da ronioci koji privatno rone sa brodova uzimaju razne stvari. To se sada ne dešava, ali je neminovno da će početi«, kaže Crnogorac.2

Ovo je jedan od prvih programa nove Ustanove kulture »Parobrod« osnovane na predlog Liberalno-demokratske partije.3 Iako se u medijima najavljuje kao prva institucija kulture opštine Stari grad,4 »Parobrod« je zapravo nastao na temeljima prethodne, dugogodišnje ustanove kulture na toj istoj opštini. Centar za kulturu »Stari grad«, iako sa mnogobrojnim budžetsko-birokratskim problemima sa kojima se suočava većina ustanova kulture ovog profila, bila je aktivna i referentna kulturna institucija u Beogradu.U okviru Centra smo, početkom 2006. godine, pozvani od strane tadašnje direktorke Ljubice Beljanski Ristić da u okviru programa »Forum mladih« pokrenemo vizuelni program, čime je oformljen projekat »Kontekst galerija«. Od druge polovine 2009. godine susretali smo se s izvesnim problemima vezanim za mogućnost realizacije naših programa u ovoj instituciji dok je paralelno počinjao proces pregovora vezan za njenu buduću transformaciju. Nakon formiranja UK »Parobrod« pritisci u vidu zahteva za oslobađanjem prostora korišćenih za rad, kao i odbijanja komunikacije od strane nove uprave doprineli su donošenju naše odluke da prekinemo sa daljim radom u ovom prostoru. Odluka o prestanku rada »Kontekst galerije« još više je određena našim neslaganjem sa politikom koju predstavlja nova ustanova kulture.
U ovom tekstu bavimo se kritičkom analizom koncepta Nove kulturne politike koja se sprovodi danas u Srbiji. Ova kulturna politika deo je širih procesa koji su u Evropi na snazi još od početka devedesetih godina 20. veka. Takođe, ona je i deo politike evropskih integracija, uvođenja neoliberalnog kapitalizma u Srbiji (tj. u čitavoj Istočnoj Evropi) kroz koju se uspostavljaju i savremeni kolonijalni odnosi. Analizirajući programski dokument Nove kulturne politike,projekat Beograd 2020 i programe »Parobroda«u kontekstu pomenutih procesa, možemo jasno da uočimo koliko su oni bazirani na neoliberalnoj logici koja kulturu vidi jedino kao polje za ostvarivanje profita. Polazimo od političko-ekonomskog koncepta monopolske rente koji Dejvid Harvi (David Harvey) primenjuje na logiku savremene kulturne proizvodnje, kao i od njegove analize gradova kao urbanih mašina. Zatim se nadovezujemo na tezu Matea Paskvinelija (Matteo Pasquinelli), po kojoj je odnos između kolektivnog simboličkog kapitala i postfordističke ekonomije zapravo parazitska eksploatacija nematerijalnog sektora od strane materijalnog i koju primenjujemo na analizu proizvodnih odnosa u oblasti kulture danas u Srbiji. Smatramo da potencijal za repolitizaciju savremene kulturne produkcije postoji, on se nalazi unutar sistema, i bazira se na napadu na urbanu mašinu.

Kreativni zombiji

Srbija je već skoro čitavu deceniju deo širih procesa koji se dešavaju u Evropi od 1989. godine. Nakon uvođenja tzv. demokratskih promena koje su na snazi od 2000. godine, srpska vlada se sa manje ili više intenziteta bori da ispuni sve zahteve i zadatke nametnute u okviru procesa evropskih integracija. Kolonijalni odnosi koji ih prate ne produkuju se samo iz ekonomskih razloga i osvajanja novih tržišta, već se tiču i kontrole znanja, istorije, sećanja, kulture, subjektivnosti itd. Neoliberalni kapitalizam je samo jedna od mnogih komponenti savremene kolonijalnosti u kojoj akumulacija kapitala ima prednost nad ljudskim životom.5
Kako bi kritički analizirali pomenute globalne procese i njihov odnos prema lokalnom političkom i ekonomskom razvoju, kao i mesto kulture u tim odnosima, pozvaćemo se na Dejvida Harvija i njegov tekst »The Art Of Rent«.6 U ovom tekstu Harvi koristi koncept monopolske rente koji pozajmljuje iz političke ekonomije i koji koristi u pojašnjavanju ovih odnosa. Iako je pitanje osvajanja monopolskih renti vrlo kompleksno i tiče se analize sveukupne savremene kapitalističke proizvodnje, u pomenutom tekstu Harvi se fokusira samo na jedan njen aspekt i to onaj koji se odnosi na kulturu kao društveno polje koje je sve više upetljano u borbu za dobijanje monopolskih moći.7
U logici savremenog urbanog preduzetništva, tzv. urbanih mašina i procesima koji dovode do stvaranja monopolske rente, Harvi prepoznaje moć kolektivnog simboličkog kapitala koje svaka urbana sredina, grad, država, regija itd., ima, kao i ulogu oznaka različitosti baziranih na kategorijama poput jedinstvenosti, posebnosti, autentičnosti, specifičnosti, a koji se najbolje mogu artikulisati kroz kulturnu produkciju. Ovakvo urbano preduzetništvo postalo je važno kako na nacionalnom tako i na internacionalnom nivou; u njemu se različiti činioci međusobno povezuju u cilju stvaranja monopolske rente.8 U ovakvim upravljačkim sistemima važan društveni segment čini kreativna klasa čiji pripadnici međusobno dele zajedničke ideale koji počivaju na kategorijama kreativnosti, individualnosti, različitosti itd. Njihova najveća zasluga je u tome što proizvode kreativnu vrednost u različitim industrijama (od visoke tehnologije do umetnosti).Kako se kreativnost sve više vrednuje u različitim društveno-ekonomskim sferama, značaj ove kategorije raste a sama klasa se širi.
Rad kreativne klase usko je povezan i sa konceptom nematerijalnog rada koji se tiče novih formi organizovanja kapitalističke proizvodnje. Specifičnost postindustrijskih ekonomija vidljiva je upravo u formi ovakve nematerijalne proizvodnje; audiovizuelna produkcija, marketing, moda, dizajn, upravljanje teritorijom itd., definisani su novim oblikom odnosa između proizvodnje, s jedne strane, i tržišta ili potrošača, s druge. Analizirajući nove odnose koji se uspostavljaju između kapitalističke proizvodnje i potrošnje, Mauricio Lazarato (Maurizio Lazzarato) uvodi pojam komunikacije, kako bi definisao pomenute odnose.9 Komunikacija u tom slučaju deluje kao interfejs koji pregovara realni društveni proces između proizvodnje i potrošnje. Takav nematerijalni rad proizvodeći društvene odnose proizvodi i nove subjektivnosti kao i ideološki kontekst u kojem se takva subjektivnost ostvaruje i reprodukuje. Kako vidimo od Lazarata, upravo ovakva proizvodnja subjektivnosti teži da bude instrument društvene kontrole u cilju stvaranja (postindustrijskog) apolitičnog društva aktivnih potrošača.
Iako se jedna od ustaljenih i dominantnih definicija kreativnih industrija odnosi na oblik eksploatacije individualne intelektualne svojine,10 u svom tekstu»Immaterial Civil War«Mateo Paskvineli se koncentriše na istraživanje kolektivne dimenzije stvaranja vrednosti koja stoji iza svake kreativnosti.11 Dakle, svaki nematerijalni objekt (ideja, brend, događaj...) se, po Paskvineliju, bazira na eksploataciji kolektivnog simboličkog kapitala, a njegova se vrednost reprodukuje širenjem, diseminacijom i međuzavisnošću. Paskvineli polazi od Harvijeve teze: svaki nematerijalni prostor ima svog materijalnog parazita. Šta to u realnosti znači? To znači da u stvaranju kolektivne simboličke vrednosti učestvujemo svi mi, stanovnici/ce određenog regiona, urbane sredine, gradske opštine, itd.; slučajni prolaznici/ce, stranci/kinje, radnici/ce, migranti/kinje, pripadnici različitih klasa, rasa i roda, svi oni drugi/e, nevidljivi/e, marginalizovani/ne... koji upravo svojom prošlošću, sadašnjošću i budućnošću utiču na stvaranje tih oznaka različitosti i jedinstvenosti toliko potrebnih kapitalu za kreiranje monopolske rente. Međutim, ono što se dešava u neoliberalnoj ekonomiji, to jest kognitivnom kapitalizmu, jeste paralelna eksploatacija kolektivnog simboličkog kapitala od strane nekolicine, tzv. kreativne klase, tj. kreativne industrije kojaopštu društvenu kreativnost komodifikuje, pretvara je u brend koji dalje služi za ostvarivanje monopolske rente. Stoga kreativnu klasu Paskvineli definiše kao parazitski simulakrum društvene fabrike koja je odvojena od proletarijata i pridodata višoj klasi a čija se kreativnost dalje eksploatiše od strane multinacionalnih kompanija ili pak malog ali moćnog segmenta lokalne upravljačke elite. Formirani u okviru neoliberalnih proizvodnih procesa, ove individue najčešće nemaju svest o pripadnosti nekoj klasi. U Beogradu je ova klasa promovisana i reprezentovana kroz Savet za medije, kulturu i kreativnu industriju u kojem je »oko stotinu kreativaca Beograda, različitih profila iz oblasti umetničkog delovanja, ljudi koji, zapravo, nisu političke ličnosti«.12 Ukoliko nisu političke ličnosti, da li su onda kreativni zombiji?

Urbana mašina
Iako su ovi procesi o kojima pomenuti autori pišu postojali u Srbiji i ranije, njihova svesna artikulacija i aproprijacija od strane urbane mašine Beograda danas postaje očigledna. Jedan od simptomatičnih projekata koji reflektuje pomenute procese u našem lokalnom kontekstu je Beograd – kulturna prestonica Evrope 2020.13 Kompleksan odnos između lokalnih inicijativa i globalnih pojava, zatim sinergija državne vlasti, civilnog sektora i privatnih interesa glavni su činioci koji dovode do promena u lokalnoj konfiguraciji i

stvaranja mogućnosti za monopolsku rentu. Na internet prezentaciji ovog projekta, u samom pojašnjenju koncepta Evropske prestonice kulture, kaže se: »(...) Poslednjih godina dobijanje položaja evropske prestonice kulture postaje veliki prestiž, ali i sredstvo za veoma brz i sveobuhvatan razvoj izabranog grada. (...) Poslednjih godina došlo je do promena, pa se status grada – prestonice evropske kulture sve više koristi kao način oživljavanja kulturnog i svekolikog života u gradu. Upravo poslednjih godina izbor grada za počasno zvanje sve više se povezuje sa povoljnim privrednim i društvenim ishodima koji nastaju s oživljavanjem kulturnog života i svim

 
Otvoreno pismo
Sekretarijatu za kulturu grada Beograda
Poštovani,

Od naših saradnika/ica, prijatelja/ica iz »Kontekst« galerije obavešteni smo da se, već od druge polovine 2009. godine, susreću sa problemima vezanim za mogućnost realizacije svojih programa, a da je to kulminiralo formiranjem UK »Parobrod« i pritiscima da napuste taj prostor. Odbijanje komunikacije od strane nove uprave doprinelo je da tim »Kontekst« galerije donese odluku da prekine sa daljim radom u tom prostoru. Odluka o prestanku rada galerije bila je određena i njihovim neslaganjem sa politikom koju predstavlja nova ustanova kulture. (više)

delatnostima koje su s tim povezane (turizam, ugostiteljstvo, usluge, saobraćaj).«14
Dakle, prvi korak u formiranju monopolske rente jeste prepoznavanje i stavljanje u pogon kolektivnog simboličkog kapitala, kao i stvaranje kategorija različitosti. Beograd je predstavljen kao grad koji je: »(...) Rušen više puta od bilo kog drugog grada, on seneumorno dizao iz pepela, menjajući svoj vidljivi oblik. Ali nikad nije promenio svoj unutrašnji, specifični istinski ‘duh grada’, svoj beogradski stil života. Njega karakterišu šarm, vedrina, gostoljubivost i večni optimizam. Neopterećen predrasudama ma koje vrste, Beograd ne pripada jednoj ideologiji, naciji i religiji, ne gleda u pasoše ili boju kože svojih posetilaca, ne robuje stereotipima bilo koje vrste.(...) Posledica tog ambijenta je ideja Beograd 2020 ili ‘beogradska trka života’ u oblasti kulture i zamisao o Beogradu kao Evropskoj prestonici kulture«.15 Dalje u tekstu pojašnjava se potreba za isticanjem pomenutih specifičnosti: »Da svoju sredinu učini prepoznatljivom u svetu; da promeni ružnu sliku o svom narodu, da pokaže svoju posebnost, bogatstvo duha, tradicije, umetničkih potencijala i kreativnosti«.16 Na koji se način od kulturne produkcije može doći do kasnijeg ostvarivanja profita možemo uočiti i u intervjuu jednog od čelnih ljudi ovog projekta: »Kultura i umetnost najbolji su afirmatori društvenog razvoja (...) Ovaj projekat doneće Beogradu veliku korist na kulturnom, socijalnom i ekonomskom planu. To je jedinstvena prilika da se naš grad obnovi, unapredi njegov imidž, kako bi u okviru evropskog kulturnog kruga postao poznat i upečatljiv i na internacionalnoj skali. Realizacijom ovog projekta želimo da Beogradu obezbedimo preporod na kulturnom, infrastrukturnom i ekonomskom planu (...) I treća, dugoročna dobit je: povećanje obima spoljnih i unutrašnjih investicija, proširenje kulturne industrije, stvaranje ambijenta atraktivnog za biznis, visoko-stručne kadrove. Izveštaj konsultantske agencije ‘Palmer-Rae’, zvaničnog predstavnika Evropske komisije, govori da se na jedan uloženi evro u evropsku prestonicu, gradu vrati od osam do deset evra«.17
Na koji način lokalna tradicija i kultura, njihovo izmišljanje i oživljavanje, mogu biti iskorišćeni za ostvarivanje ili potvrđivanje monopolske pozicije može se videti i iz projekta Beogradizacija Beograda,koji se realizuje paralelno sa projektom Beograd 2020.18 U julu 2010. godine potpisan je protokol između grada Beograda i Naftne industrije Srbije (NIS) o »(...) strateškom delovanju u oblasti kulture«, čime je i započet projekat Beogradizacija Beograda. Na promociji ovog projekta gradonačelnik Beograda je istakao: »(...) Obnovićemo stari Beograd na nekim mestima u gradu. Dočekivaćemo turiste na pristaništu sa našim folklornim umetničkim društvima, akcija će biti i na bazenima, pijacama, trgovima, svuda«.19 Tom prilikom generalni direktor NIS-a Kiril Kravčenko je potvrdio da je ulaganje u kulturu jedan od strateških ciljeva kompanije na čijem je čelu: »Ubeđeni smo da Beograd 2020. godine može postati kulturna prestonica Evrope, ali želimo i da se ostali gradovi Srbije kandiduju za ovu titulu«.20 Ukoliko imamo u vidu da je NIS »najveća privatna kompanija«21 koja posluje u Srbiji i ima veoma široku mrežu poslovnih interesa, može nam biti jasnije na koji način se strateško ulaganje u kulturu poklapa sa monopolskom pozicijom.
Sve ove mantre kojima nas bombarduju čelni ljudi pomenutih projekata, poput onih o
Beogradu bez »predrasuda ma koje vrste«, gradu koji »ne pripada« »nijednoj ideologiji, naciji i religiji, ne gleda u pasoše ili boju kože svojih posetilaca, ne robuje stereotipima bilo koje vrste«, samo su puke floskule koje služe kreiranju kategorija jedinstvenosti. One se koriste i za potrebe procesa evropskih integracija, za nominalno sprovođenje ljudskih prava i tolerancije, kao i procesa kulturalizacije društva u cilju stvaranja apolitičnih subjekata dominantne ideologije. Međutim, mnogobrojni primeri iz naše realnosti, poput rušenja i ograđivanja romskog naselja pored »Belvillea« (ali i mnogih drugih primera rasističkog nasilja nad Romima i Romkinjama), različitih homofobičnih napada na pripadnike i pripadnice različite seksualne orijentacije, napadi na aktiviste i aktivistkinje, kao i na
 
Iran
strane državljane, potvrđuju da su svakodnevica koja se ne samo toleriše već i promoviše u našem društvu.
Despoti prosvetiteljstva
Analizirani projekat Beograd kulturna prestonica Evrope 2020,kao inavedeni programi nove ustanove kulture »Parobrod«,samo su simptom jedne šire ideologije čije ključne postavke manifestnog karaktera možemo pronaći u već pomenutom tekstu pod nazivom »Osnovi nove kulturne politike«, čiji je autor Nenad Prokić, narodni poslanik, član Odbora za kulturu u Narodnoj skupštini iz Liberalno demokratske partije. Ovaj tekst je integralni deo dokumenta »Dogovor za budućnost, Beograd kulturna prestonica Evrope 2020«, koji je iniciran od strane Saveta za kulturu, medije i kreativnu industriju Liberalno-demokratske partije.22
Cilj nove kulturne politike, kako možemo pročitati iz navedenog teksta, jeste celokupna promena dominantnog kulturnog modela u Srbiji i uspostavljanje novog, koji će se bazirati na naprednim evropskim vrednostima, ali će ipak i dalje negovati ono plemenito u lokalnoj kulturnoj tradiciji. U tekstu se ističe: »(...) Posao koji predstoji je obezbeđivanje kulturnih komponenti koje se koriste u konstruisanju strategija delovanja koje će promeniti društvo i učiniti većinu ljudi u njemu srećnim. U okviru tog posla dobro je

podsetiti se recepta koji je stvorio najuspešnija društva na planeti. On je veoma jednostavan: prvorazredni biraju prvorazredne, drugorazredni biraju trećerazredne, samo najbolji biraju bolje od sebe(...)«. I dalje: »(...) Predlažemo zato osnove nove kulturne politike, koja ima za cilj kreiranje fizionomije kulturnog građanina koji stoji kao najsnažniji temelj celog društva u kojem se poštuju ljudska prava, obraća pažnja na međunarodne obaveze i vodi računa o svojoj prirodnoj okolini (...)«.
Vizija te nove kulturne politike možda se najbolje može sagledati u sledećim rečima: »(...) Konačno, čitavo društvo u svim svojim segmentima biće u prilici da prožme

 
Otvoreno pismo protiv gašenja galerije Kontekst
Poštovani,

Izražavamo protest protiv načina na koji je galerija Kontekst prestala sa radom u bivšem Centru za kulturu »Stari grad«, sadašnjoj Ustanovi kulture »Parobrod«.
»Kontekst« galerija je tokom pet godina postojanja stvorila važno mesto za refleksiju, razmenu i produkciju u oblasti savremene umetnosti i upisala se na mapu prepoznatih lokalnih i međunarodnih organizacija. Njihov rad je samoorganizovan i nekomercijalan, a njihovi projekti su usmereni ka dugoročnom razvoju društva... (više)

sve svoje kriterijume blagotvornim uticajem tako stvorenog novog kulturnog modela. Zdravi kulturni modeli su uvek bili temelj procvata civilizacije i pojedinih društava u njoj, kao što su i nakazni modeli bili uzrok njihove propasti. Umesto političkih despota, pronađimo u svima nama despote prosvetiteljstva i napretka. Ništa manje neće biti dovoljno za oporavak urušenog srpskog društva i za njegovo uspešno uključivanje u evropsku porodicu (...)«.
Iako u samom tekstu autor daje nešto preciznija određenja vezana za pomenutu dihotomiju zdravi kulturni modeli vs. nakazni kulturni modeli, u smislu nasleđenog etnonacionalističkog obrasca, naspram iskrenog, srećnog i po recepturi najuspešnijih društava (čitaj: evropskih) kulturnih modela, ne možemo da se otmemo utisku koje ovakva podela na zdravu i nakaznu kulturu izaziva. Samo jedan od primera u istoriji 20. veka koji je proizvodio takav diskurzivni okvir je izložba pod nazivom Entartete Kunst (Izopačena umetnost) koju je u Minhenu 1937. godine organizovao nacistički režim u cilju diskvalifikovanja nakaradne i dekadentne umetnosti nasuprot one afirmativne, prave, nemačke.23
Ovakva, slobodno možemo reći fašistička terminologija (zdrava vs. nakazna kultura; kreiranje fizionomije kulturnog građanina; podela na prvorazredne, drugorazredne, trećerazredne i najbolje; itd.) u velikoj meri je ogledalo stanja koje nalazimo unutar tvrđave Evrope koje je zasnovano na procedurama uključivanja i isključivanja, zatim ukidanja granica, s jedne strane (radi obezbeđivanja nesmetanog cirkulisanja kapitala), dok se s druge one neprekidno reprodukuju na drugim nivoima (siromaštvo, rasizam, patrijarhat itd.).24
Jedan od ciljeva nove kulturne politike koji se navodi u tekstu odnosi se i na pitanje tržišta kao mesta samoregulacije potreba za proizvodima kulture: »Tehničko uvođenje neprestane konkurencije, stalno poređenje dometa i mogućnosti svih aktera u okviru tržišta, automatski uspostavljenog za sve samim odustajanjem od stalnog favorizovanja pojedinih«. Međutim, kako možemo pročitati kod Harvija, radi se o strukturalnoj dinamici savremenog kapitala, prožetog kontradikcijama, od kojih se jedna odnosi na neminovnost tržišne kompetitivnosti koja vodi ka njegovoj monopolizaciji. U Srbiji, vladajuće strukture uveliko rade na uspostavljanju monopola nad kulturnom produkcijom i kontrolisanjem simboličkih sadržaja. Iako se u tekstu pominje »sprečavanje stvaranja miljenika aktuelne političke nomenklature« vrlo je očigledno da u preraspodelu resora među političkim partijama ulazi i kultura čime se obezbeđuje kontrola nad njenim institucijama i uspostavlja dominacija ideologije na vlasti.25
Repolitizacija savremene kulturne produkcije
Svi navedeni procesi dovode do pacifizacije i profesionalizacije kulturne produkcije koja za posledicu ima neutralizovanje njenog antagonističkog političkog potencijala. To je slučaj i s novom ustanovom kulture »Parobrod«. Kolektivni simbolički kapital ovog prostora proizvodio se kroz funkcionisanje Centra za kulturu »Stari Grad«i prethodnog Narodnog univerziteta koji su bili deo šire mreže javnih institucija koje su delovale u polju kulture i obrazovanja. One su zasnovane na principima samoupravnog socijalizma SFR Jugoslavije i njene politike permanentnog obrazovanja.
Različiti aspekti istorije i politike Centra za kulturu »Starigrad«delimično su formirali i naš rad u okviru »Kontekst« galerije. Pre svega, govorimo o formi i metodologiji našeg rada (kolektivni rad, interaktivnost, radioničarski pristup, eksperimentalnost itd.), ali delom i o samom sadržaju (saradnja sa subjektima marginalizovanim i isključenim od strane hegemonog sistema). Tokom vremena, naše stavove i programe smo radikalizovali, u skladu sa lokalnim i globalnim političkim, ekonomskim i društvenim transformacijama, u pokušaju repolitizacije lokalne kulturne produkcije i reprodukcije levih ideja koje su danas potpuno marginalizovane.
Na kraju bi se pozvali na Paskvinelijev koncept o nematerijalnom civilnom ratu, kao
pokušaju da se promisle novi prostori borbe i otpora. Ono što Paskvineli predlaže prateći Harvijeve teze jeste napad na urbanu mašinu, tj. kreativni grad. S opreznošću treba pristupati radikalnim akcijama (onim koje u fokus stavljaju bavljenje sopstvenom reprezentacijom i medijskom vidljivošću) koje često već u svom začetku mogu biti aproprisane od strane kapitala. Potrebno je usmeriti snage ka intervenisanju u polje hegemone matrice moći bazirane na kapitalističkoj proizvodnji. U potpunosti se slažemo sa Harvijevom tezom da je jedno biti transgresivan po pitanju
 
Izrael
seksualnosti, religije, socijalnih normi i umetničkih konvencija, ali sasvim drugo biti transgresivan spram institucija i praksi kapitalističke dominacije. Trebalo bi da počnemo da prepoznajemo materijalnu eksploataciju našeg nematerijalnog rada. Isto tako moramo biti kritički orijentisani i oprezni spram reprodukcije neoliberalnih odnosa moći u okviru mreže autonomnih organizacija i pojedinaca na umetničkoj i aktivističkoj sceni. Borba za grantove, pozicije, projekte, prostore, u koju smo konstantno uvučeni, doprinosi smanjivanju kritičkog i političkog potencijala. Ipak, smatramo da rad u kulturi može imati potencijal za stvaranje alternative kapitalističkoj globalizaciji. Jedan od načina je saradnja s umetničkim i aktivističkim kolektivima, kao i pojedincima i pojedinkama sa kojima delimo zajedničku političku borbu.26 Kako bi dolazio do monopolske rente kapital će (nevoljno) podržavati čak i autentičnost i kreativnost produkovane od strane izrazite opozicije, što nam otvara mogućnost da prisvojimo ta sredstva i upotrebimo ih za stvaranje alternative kapitalističkoj eksploataciji.
Vida Knežević i Marko Miletić

1 Ovo je radna verzija teksta. Ipak, odlučili smo da ga predstavimo za ovu priliku, jer on, između ostalog, reflektuje i našu trenutnu poziciju koja se tiče prestanka rada »Kontekst« galerije i Centra za kulturu »Stari grad«.
2 Videti: http://www.24sata.rs/vesti.php?id=78948 (25. 10. 2010).
3 Videti: Stari grad konačno dobio svoju ustanovu kulture (25. 10. 2010).
4 Ibid.
5 Videti: Walter D. Mignolo, »The Geopolitics of Knowledge and the Colonial Difference«, u: The South Atlantic Quarterly 101:1, 2002, 57–96.
6 Videti: David Harvey, »The Art of Rent: Globalization, Monopoly and the commodification of Culture«,2000;http://www.16beavergroup.org/mtarchive/archives/001966.php(28. 10. 2010).
7 Pod monopolskom rentom Harvi podrazumeva bilo koji dohodak iz monopolistički ostvarene cene. Do monopolske rente dolazi ukoliko grupa ili pojedinac mogu tokom dužeg vremena ostvarivati povećani priliv profita zbog ekskluzivne kontrole nad merkantilnom stvari koja je u nekom aspektu jedinstvena i ne može se kopirati.
8 Harvi ove činioce deli na: državnu moć (lokalnu, gradsku, regionalnu, nacionalnu i supranacionalnu), spektar različitih organizacionih formi u civilnom društvu (privredne komore, savezi, crkve, edukativne i istraživačke institucije, lokalne/komunalne grupe, NVO itd.) i privatne interese (korporativne i individualne).
9 Videti: Maurizio Lazzarato, Immaterial Labour,1996; http://www.generation-online.org/c/fcimmateriallabour3.htm (28. 10. 2010).
10 Odeljenje za kulturu, medije i sport britanske vlade definiše kreativne industrije kao »one industrije koje imaju svoje poreklo u individualnoj kreativnosti, veštini i talentu i koje imaju potencijal zarade i stvaranja radnih mesta kroz generisanje i eksploatisanje intelektualne svojine«; http://en.wikipedia.org/wiki/Creative_industries (27. 10. 2010). U dokumentu »Creative Industries Mapping Document« (2001) navode se sledeće delatnosti kreativne industrije: marketing, arhitektura, umetničko tržište i tržište nekretnina, zanati, dizajn, moda, film, video, fotografija, kompjuterske igre, elektronsko izdavaštvo, muzička, vizuelna i performativna umetnost, izdavaštvo, televizija, radio itd.; (28. 10. 2010).
11 Videti: Matteo Pasquinelli, Immaterial Civil War, Prototypes of conflict within cognitive capitalism,2006; (28. 10. 2010).
12 Videti: http://www.politika.rs/rubrike/Kultura/Beograd-axis-mundi.lt.html (25. 10. 2010).
13 Videti: http://www.beograd2020.com/ (03. 11. 2010).
14 Videti: http://www.beograd2020.com/evropska-prestonica-kulture/ (03. 11. 2010).
15 Videti: http://www.beograd2020.com/kandidatura-beograda/ (03. 11. 2010).
16 Ibid.
17 Videti: Danas (3. 11. 2010).
18 Videti: Beogradizacija Beograda (30. 10. 2010).
19 Ibid.
20 Videti: http://www.seecult.org/vest/beogradizacija-beograda (30. 10. 2010).
21 Videti: http://nis.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=178&Itemid=219&lang=sr (30. 10. 2010).
23 Videti: Vlastimir Kusik, Nacionalsocijalizam i »izopačena umetnost«, Moment 13, 1989, 16–22.
24 Više o politikama isključivanja u okviru EU, kao i našim stavovima o tome možete pogledati na: http://workshopwithoutborders.wordpress.com/, http://www.reartikulacija.org/?p=647.
25 U stalnom sastavu Saveta za kulturu, medije i kreativnu industriju u trenutku pisanja teksta nalazilo se četrnaestoro ljudi na čelnim pozicijama kulturnih institucija grada Beograda. http://www.ldp.rs/vesti.84.html?newsId=2130 (25. 10. 2010).

26 U našem slučaju, to je saradnja sa grupama poput Teorije Koja Hoda, Queer Bg, Žene na delu, Prelom kolektiv, CRužok, Odbrani Filozofski... kao i mnogim pojedincima i pojedinkama.

 

Otvoreno pismo
Sekretarijatu za kulturu grada Beograda

Poštovani,
Od naših saradnika/ica, prijatelja/ica iz »Kontekst« galerije obavešteni smo da se, već od druge polovine 2009. godine, susreću sa problemima vezanim za mogućnost realizacije svojih programa, a da je to kulminiralo formiranjem UK »Parobrod« i pritiscima da napuste taj prostor. Odbijanje komunikacije od strane nove uprave doprinelo je da tim »Kontekst« galerije donese odluku da prekine sa daljim radom u tom prostoru. Odluka o prestanku rada galerije bila je određena i njihovim neslaganjem sa politikom koju predstavlja nova ustanova kulture.
Poznato je da je Centar za kulturu »Stari grad« bio aktivna i referentna kulturna institucija u Beogradu, a »Kontekst« galerija, u okviru Foruma mladih,jedinstveno mesto na kulturno-umetničkoj sceni Beograda. Smatramo da je uništavanje Centra »Stari grad« i »Kontekst« galerije, koji su više godina svojom kulturnom produkcijom bili regionalno i internacionalno prepoznatljivi, a radi formiranja partijske ustanove kulture »Parobrod«, štetno i nedopustivo.
Naravno, za nas nije tajna da je ovo posledica »nove kulturne politike«, koja polazi od tržišta, kao mesta samoregulacije potreba za proizvodima kulture, te ostvarivanja profita od kulturne produkcije. Umetnost, međutim, nije roba na tržištu, već javno dobro i njena vrednost se ne može meriti komercijalnim uspehom. Savremena umetnost će neminovno izgubiti bitku s isplatljivijim delatnostima kulturne industrije.
Od Sekretarijata za kulturu očekujemo da pokaže više sluha kada je u pitanju dalji razvoj savremene umetnosti.
Stoga, apelujemo na Gradski sekretarijat za kulturu, kao značajnu instancu, koja je zadužena da brine o kulturnoj produkciji, da prepozna važnost rada »Kontekst« galerije i pruži konkretnu podršku pronalaženjem drugog prostora za njihov rad. Takvih prostora ima puno u ovom gradu i oni su često neiskorišćeni ili napušteni.
S poštovanjem,
nazad Žene u crnom
Škart
Dah teatar
Grupa Spomenik
Radna grupa četiri lica Omarske
Milica Tomić
 
Otvoreno pismo protiv gašenja galerije Kontekst

Sekretarijatu za Kulturu Grada Beograda
Medijima

Poštovani,
Izražavamo protest protiv načina na koji je galerija Kontekst prestala sa radom u bivšem Centru za kulturu »Stari grad«, sadašnjoj Ustanovi kulture »Parobrod«.
»Kontekst« galerija je tokom pet godina postojanja stvorila važno mesto za refleksiju, razmenu i produkciju u oblasti savremene umetnosti i upisala se na mapu prepoznatih lokalnih i međunarodnih organizacija. Njihov rad je samoorganizovan i nekomercijalan, a njihovi projekti su usmereni ka dugoročnom razvoju društva, kroz aktivno učešće svih, i kao takva galerija »Kontekst« treba da bude ozbiljan partner državnim institucijama prilikom razvoja kulture i kulturne politike.
U vremenu tranzicije, kada se ova vrsta kritičkog mišljenja u kulturi na sve načine suspenduje i razvija model zabavljačke umetničke produkcije, rad i usmerenja galerije »Kontekst« i sličnih organizacija od presudnog su značaja za razvoj srpskog društva. Javni prostor za dijalog je neophodna osnova za razvoj srpskog društva, a organizacije koje rade na obezbeđivanju ovakvog javnog prostora treba podržati, a ne ukidati.
Kao odgovorne, i kao najvažnijeg strateškog partnera civilnog sektora u kulturi, pozivamo vas da u dijalogu sa »Kontekst« timom pronađete rešenje i na taj način pokažete razumevanje za situaciju u kojoj se kultura u Beogradu nalazi. S obzirom na to da je dalji rad »Konteksta« u okviru organizacije »Parobrod« nemoguć, potrebno je pronaći hitno adekvatno rešenje. Apelujemo na vas da pronađete prostor za rad organizaciji »Kontekst«, u kojoj bi se njihovi programi održavali kontinuirano i nesmetano.
S obzirom na to da su lokalne kulturne politike, kao odraz državne politike, odraz diskontinuiteta, ovakvi primeri bi trebalo da ujedine sve nas na kulturnoj sceni Beograda da potražimo način da se dobri primeri i prakse ne ukidaju već razvijaju.
Na osnovu javno dostupnih informacija jasno je da u Beogradu postoje prostori koji bi mogli biti prenamenjeni u svrhe nezavisne kulturne i umetničke scene (www.javniprostori.org/ushahidi/index.php/main, www.ppstarigrad.com/zone/zone.html).
Apelujemo na vašu dobru volju i stručnost da izađete u susret »Kontekst« timu.
S poštovanjem,
nazad STANICA, servis za savremeni ples Beograd

 

 
Nehaj za skupe pare
1-31.01. 2011.
     


Danas

 
 
 
 
Copyright © 1996-2011